DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej Zakład Aktywności Zawodowej „Pod Dobrym Aniołem” w Sztumie.Wstęp deklaracji

Zakład Aktywności Zawodowej „Pod Dobrym Aniołem” w Sztumie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://zazsztum.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Zakład Aktywności Zawodowej „Pod Dobrym Aniołem” w Sztumie
ul. Żeromskiego 8
82-400 Sztum

Data publikacji strony internetowej : 18.12.2015r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
 1. Cel linku nie zostanie odpowiednio określony,
 2. Niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 3. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
 1. Pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł,
 2. Opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 3. Posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany,
 4. Opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.
 1. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy kontrast pomiędzy tłem strony a zawartością będzie niski.
 2. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy tekst atrybutu tytułu jest taki sam jak tekst alternatywny.
 3. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy załączony obraz nie posiada tekstu alternatywnego.
 4. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy nagłówek teksty nie będzie posiadał odpowiedniej struktury.

Ułatwienia na stronie podmiotowej
Strony internetowe w ramach serwisu https://zazsztum.pl/ posiadają dla użytkowników takie ułatwienia jak:

 • Oznaczenie innym kolorem oraz podkreślenie zamieszczonych linków,
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB),
 • zaprojektowanie strony w sposób responsywny,
 • czytelną czcionkę.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściach lub przed wejściem od budynków znajdują się schody oraz podjazd przy jednym z wejść umożliwiający dostanie się do budynku, w jego określonych częściach lub lokalizacjach. W budynku głównym jest winda. Drzwi główne otwierane są ręcznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze są ogólnie dostępne, ale w niektórych częściach mogą zawierać bariery w postaci progów. Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na każdym piętrze, w każdej lokalizacji. Z racji braku platform dla wózków istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze. Istnieje także możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia.

Opis dostosowań, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Budynki posiadają podjazdy dla wózków inwalidzkich. Budynki nie posiadają platform , informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przy budynkach zapewnia się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca takie są zlokalizowane na placach przy budynkach w obu lokalizacjach.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń poza pomieszczeniami technicznymi można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 23.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przed podmiot zewnętrzny – Biuro Obsługi Firm Pio-Mar s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz, ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, https://www.biuropiomar.pl/

Skorzystano także z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), który wykazał zgodność na poziomie 99,69 % wynik testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=d829acf3-de04-4e8f-86a3-9992f9442925

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Arentowicz
e-mail: sekretariat@zazsztum.pl
Telefon: 55 – 640 35 65

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – TUTAJ.